# بشارت_خداوند_به_بندگانی_که_بهترین_راه_را_انتخاب_می